Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DUO MEDICA ANNA SOBCZYŃSKA

 

 1. Podstawy prawne funkcjonowania

§1

Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w DUO MEDICA Gabinety Lekarskie z siedzibą w Katowicach, zwanym dalej „DUO MEDICA Gabinety Lekarskie” lub „Zakładem”, a w szczególności:

 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych DUO MEDICA Gabinety Lekarskie,
 • organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych DUO MEDICA Gabinety Lekarskie, w tym zakresy warunki współdziałania między tymi komórkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania DUO MEDICA Gabinety Lekarskie pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym,
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

§2

 1. DUO MEDICA Gabinety Lekarskie jest zakładem leczniczym podmiotu leczniczego – Anny Sobczyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DUO MEDICA Anna Sobczyńską z siedzibą w Katowicach.
 2. Anna Sobczyńska jako przedsiębiorca zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 3. Podmiot leczniczy jest zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000025694.
 4. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Anna Sobczyńska.
 5. Działalność lecznicza jest prowadzona w siedzibie Zakładu w Katowicach przy ul. Grabowej 1d, 40-172 Katowice. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Zakładu. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta.

§3

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkie osoby współpracujące z DUO MEDICA Gabinety Lekarskie, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz DUO MEDICA Gabinety Lekarskie na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów DUO MEDICA Gabinety Lekarskie, osoby towarzyszące ww. pacjentom oraz osoby odwiedzające.

§4

DUO MEDICA Gabinety Lekarskie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych, w tym w szczególności:

 • ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295),
 • ustawy z dnia z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.),
 • niniejszego Regulaminu,
 • zarządzeń wewnętrznych Kierownika DUO MEDICA Gabinety Lekarskie.
 1. Cele i zadania podmiotu

§5

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów,
 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej,
 • udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
 • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej,
 • wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
 • orzekanie o niezdolności do pracy,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • inne zadania służące usprawnianiu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zlecone przez Kierownika DUO MEDICA Gabinety Lekarskie.
 1. Podstawowym celem działalności Zakładu jest działalność lecznicza polegająca na zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
 2. Do zadań Zakładu należy:

III. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§6

 1. W strukturze Zakładu wyodrębnia się:
 • komórki organizacyjne działalności podstawowej – realizujące zadania z zakresu świadczenia usług zdrowotnych,
 • komórki administracyjne, ekonomiczne i techniczne – zapewniające właściwą obsługę i funkcjonowanie Zakładu.
 • Poradnia stomatologiczna,
 • Poradnia ginekologiczna,
 • Poradnia chirurgiczna,
 • Gabinet zabiegowy,
 • Poradnia endokrynologiczna,
 • Gabinet medycyny estetycznej,
 • Poradnia dermatologiczna,
 • Poradnia chirurgii dziecięcej,
 • Poradnia dietetyczna,
 • Poradnia chirurgii naczyniowej,
 • Poradnia diabetologiczna,
 • Pracownia radiologiczna,
 • Poradnia chirurgii plastycznej.
 1. W ramach działalności podstawowej Zakładu funkcjonuje:

§7

Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§8

 1. DUO MEDICA Gabinety Lekarskie organizuje świadczenia zdrowotne w Zakładzie z zakresu stomatologii, ginekologii, chirurgii, endokrynologii, medycyny estetycznej, dermatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, radiologii, diabetologii, a także z zakresu dietetyki.
 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), telefonicznie oraz elektronicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym
  z pacjentem.
 5. Zakład udziela płatnych świadczeń zdrowotnych, nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
 6. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów posiadających ubezpieczenie grupowe lub inne ubezpieczenie upoważniające do korzystania ze świadczeń w Zakładzie na podstawie zawartych umów między Zakładem a ubezpieczycielem (współpracującym partnerem).

§9

 1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Zakładzie, w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów na wymagane badania radiologiczne, laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie w innych specjalnościach.
 2. Pacjenci dorośli i małoletni zgłaszający się na leczenie w Zakładzie nie muszą posiadać skierowań, mogą jednak posiadać skierowanie od innego lekarza.
 1. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

§10

W Zakładzie wyodrębniono następujące komórki organizacyjne:

 • Poradnia stomatologiczna,
 • Poradnia ginekologiczna,
 • Poradnia chirurgiczna,
 • Gabinet zabiegowy,
 • Poradnia endokrynologiczna,
 • Gabinet medycyny estetycznej,
 • Poradnia dermatologiczna,
 • Poradnia chirurgii dziecięcej,
 • Poradnia dietetyczna,
 • Poradnia chirurgii naczyniowej,
 • Poradnia diabetologiczna,
 • Pracownia radiologiczna,
 • Poradnia chirurgii plastycznej.

§11

Do podstawowych zadań Poradni stomatologicznej należy:

 • leczenie dzieci w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, ortodoncji,
 • leczenie dorosłych w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, ortodoncji, endodoncji,
 • leczenie dzieci i dorosłych w zakresie chirurgii stomatologicznej,
 • wykonywanie zdjęć RTG.

§12

Do podstawowych zadań Poradni ginekologicznej należy:

 • udzielanie porad z zakresu ginekologii i położnictwa,
 • wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu ginekologii i położnictwa.

§13

Do podstawowych zadań Poradni chirurgicznej należy:

 • udzielanie porad z zakresu chirurgii
 • wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych.

§14

Do podstawowych zadań Gabinetu zabiegowego należy:

 • Wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu ginekologii i położnictwa,
 • wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych.

§15

Do podstawowych zadań Poradni endokrynologicznej należy:

 • udzielanie porad z zakresu endokrynologii

§16

Do podstawowych zadań Gabinetu medycyny estetycznej należy:

 • udzielanie porad i zabiegów w zakresu medycyny estetycznej

§17

Do podstawowych zadań Poradni dermatologicznej należy:

 • udzielanie porad z zakresu dermatologii

§18

Do podstawowych zadań Poradni chirurgii dziecięcej należy

 • udzielanie porad z zakresu chirurgii dziecięcej,
 • wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych u dzieci.

§19

Do podstawowych zadań Poradni dietetycznej należy:

 • poradnictwo w zakresie dietetyki i żywienia,
 • promocja zdrowego trybu życia

§20

Do podstawowych zadań Poradni chirurgii naczyniowej należy:

 • udzielanie porad z zakresu chirurgii naczyniowej,
 • wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu chirurgii naczyniowej.

§21

Do podstawowych zadań Poradni diabetologicznej należy:

 • udzielanie porad z zakresu diabetologii.

§22

Do podstawowych zadań Pracowni Radiologicznej należy

 • wykonywanie zdjęć RTG przylegających,
 • wykonywanie zdjęć RTG pantomograficznych.

§23

Do podstawowych zadań Poradni chirurgii plastycznej należy

 • udzielanie porad z zakresu chirurgii plastycznej,
 • wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej.
 1. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§24

 1. DUO MEDICA Gabinety Lekarskie prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 2. Zakład udostępnia dokumentację medyczną innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą i uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności
  i ochrony danych osobowych.

§25

Zakład współdziała z innymi podmiotami na podstawie zawartych umów.

VII. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

§26

Za udostępnienie dokumentacji medycznej DUO MEDICA Gabinety Lekarskie nie pobiera opłat.

VIII. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

§27

 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego pacjent ma prawo przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia poznać jego cenę.
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę poprzez dokonanie wpłaty zaliczki – przed udzieleniem świadczenia i zapłaty pozostałej części ceny – po udzieleniu. Zapłata może nastąpić gotówką, kartą płatniczą oraz przelewem na wskazany rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.
 5. Zakład współpracuje z partnerami (zakładami ubezpieczeń), które finansują świadczenia zdrowotne pacjentom na zasadach określonych zawartych między stronami umowach (katalog świadczeń dostępnych pacjentowi w ramach ubezpieczenia uzależniony jest od wariantu ubezpieczenia przysługującego pacjentowi).
 1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

§28

Wysokość opłat za wykonywane w DUO MEDICA Gabinety Lekarskie świadczenia zdrowotne określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Na stronie internetowej w zakładce Cennik.

 1. Sposób kierowania jednostką

§26

 1. Zakładem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące DUO MEDICA Gabinety Lekarskie i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniona przez niego osoba.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy między innymi:
  • organizowanie i kierowanie pracą podległego personelu,
  • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległego personelu,
  • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania personelu Zakładu.
Update cookies preferences